Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Köszöntő- és emlékkönyvek

Főkategória >Köszöntő- és emlékkönyvek

Terméksorrend:

Kas Bence (szerk.): „Szavad ne feledd!”
Tanulmányok Bánréti Zoltán tiszteletére. 
Raktárkészlet:  1 db
2 900 Ft
Honti László (szerk.): Rédei Károly válogatott írásai
Rédei Károly válogatott írásai – Ausgewählte Schriften von Károly Rédei
Készült Rédei Károly 70. születésnapja alkalmából
Urálisztikai Tanulmányok, 12.
Budapest, 2002. 

Raktárkészlet:  1 db
1 650 Ft
  Fória Á., Fűzfa B., A. Sciacovelli: Nyelvével halad a nemzet

Nyelvével halad a nemzet
Esszék, tanulmányok és egyéb írások Pusztay János tiszteletére

 

Budapest, 2008

 
1 948 Ft
  Studia in honorem Andreae O. Vértes oblata a collegis et discipulis

Studia in honorem Andreae O. Vértes oblata a collegis et discipulis

Angol és (főleg) magyar nyelvészeti tanulmányok Vértes O. András tiszteletére

 

Budapest, 1991

 
1 200 Ft
  Hajdú Mihály-Keszler Borbála: Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára

Emlékkönyv Abaffy Erzsébet 70. születésnapjára

 

Budapest, 1998

 
1 800 Ft
  Kiss Gabriella – Klima László: Ünnepi könyv Bereczki Gábor 70. születésnapja tiszteletére
Urálisztikai Tanulmányok 8.
Budapest, 1998. 

Raktárkészlet:  0 db
1 690 Ft
Nincs raktáron
Domokos Péter írásaiból
Urálisztikai Tanulmányok 11.
Budapest, 2002. 

Raktárkészlet:  0 db
1 750 Ft
Nincs raktáron
Mikola Tibor (főszerk.): Néprajz és Nyelvtudomány XL.
Velcsov Mártonné köszöntése
Szeged, 1999-2000. 
1 500 Ft
  B. Fejes Katalin-R. Molnár Emma: Hipotézisek és realitások a lingvisztikában

Hipotézisek és realitások a lingvisztikában

Előadások Deme László tiszteletére 75. születésnapja alkalmából

 

Szeged, 1996

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 490 Ft
Nincs raktáron
  Csernicskó István, Fedinec Csilla, Tarnóczy Mariann, Vančoné Kremmer Ildikó (szerkesztő): Utazás a magyar nyelv körül Írások Kontra Miklós tiszteletére

Utazás a magyar nyelv körül
Írások Kontra Miklós tiszteletéreSegédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat 113. tagja


Budapest, 2010

A tanuláshoz nem kell mindig tanár, elég a könyv, az írás, bensőséges társ, ha olyasvalakitől származik, akinek dolgai érdekelnek. Kontra Miklós a szegedi egyetem folyosóján egy futó beszélgetésben is annyi mindent el tudott mondani az amerikai magyarok különböző nemzedékeinek a nyelvéről, hogy azon csak csodálkoztam. Ez volt az egyik tanítása.

Foglalkoztam én sokat a szomszédos országok magyarságának irodalmával, kultúrájával (ezt tanítottam is), de nyelvéről csak a közhelyeket ismertem. Kontra írásaiból tudtam meg, hogy ez a nyelv nem romlott, nem az idegen szavaktól „fertőzött”, de nem is ősi, mint lelkes divatozók szokták mondogatni, hanem egy nemzetiség sajátos nyelve, amelyen beszél, megérteti magát és éppúgy magyar, mint a szögedieké. Ez volt a második, amit tőle tanultam. Én nagyon hagyományos magyar nyelvészetet tanultam jó tanároktól, híres tudósoktól (Mészöly, Klemm, Nyíri), de csak akkor vettem észre, hogy a nyelv a nyelvészeti szabályoktól elmozdul, nincsenek örök érvényű szabályok, amikor olvastam Kontra vitacikkeit a nyelvhelyességi vitákban. Nem a meghökkentés lepett meg, hogy a régen tanultakat megkérdőjelezte, hanem az a szabadságigény, amivel a nyelvi jelenségek megítélését szorgalmazta. Nem anarchia, de az élő nyelv állandó változását igénylő szándék, ezt tanultam tőle harmadikként.

Beszélgetéseinkben szó került néha Kontra Györgyre, az édesapjára is. Egy nagyon mély kulturális örökség visszhangját éreztem ilyenkor, az „alexandriánusok” műveltségének hatását Kontra Miklóson is.

Ilia Mihály

 
2 990 Ft
  Navracsics Judit, Tóth Szergej: Nyelvészet és interdiszciplinaritás II.

Nyelvészet és interdiszciplinaritás II.


Szeged, 2004


Tartalom

Pragmatika

Mihalovics Árpád: A politikai kommunikáció pragmatikai vetületei

335

Gaál Zsuzsanna: A jogi nyelv a pragmatika határán

342

Pszicholingvisztika

Bók Szilvia: Tudatos hangképzés, avagy felismerhető-e a beszélő beszédképzettsége alapján

345

Dankovics Natália: A személyközi igék kategorizációjának lehetőségei és pszicholingvisztikai háttere

354

Gósy Mária: Az intonáció jelentésmegkülönböztető funkciója gyermekek észlelésében

365

Kukorelli Katalin: A búcsúlevél mint speciális nyelvhasználati regiszter (Az öngyilkos üzenete)

373

Brian MacWhinney: Towards a Unified Model of Language Acquisition

381

Menyhárt Krisztina: A mentális lexikon vizsgálata egy- és kétnyelvű gyermekeknél

403

Mikes Melánia: Kétnyelvű, német-magyar beszélgetések egy magyar ajkú kisfiúval411

Navracsics Judit: Kapcsolatok a többnyelvű mentális lexikonban

419

Kegyesné Szekeres Erika - Salánki Ágnes: Személyiség, beszéd és íráskép

428

Simon Orsolya: Anyanyelvi és idegen nyelvi percepciós működések összefüggései az általános iskolában

437

Jozef Stefánik: Language Competence of Young Bilinguals

450

Vanconé Kremmer Ildikó: Adalékok a tárgyeset elsajátításához a magyar és a szlovák nyelvben

456

Stilisztika

Rozgonyiné Molnár Emma: Az idiómák kontextuális jelentéséhez

463

Nagy Erzsébet: Az "ékes szófűzés" stilisztikai-retorikai modellje

468

Szaknyelvkutatás

Kocsondiné Békési Márta - Nagy Erzsébet: Orosz szakmai szövegek feldolgozásának aspektusai

482

Vargáné Kiss Katalin: Intercultural Education in Business Communication

487

Számítógépes nyelvészet

Bibok Károly: Mit tud(hat) a számítógép a szavakról?

495

Szemiotika

Horváth Brigitta: A jelnyelvkutatás módszertana

504

Szociolingvisztika

Balázs Géza: Political-public buzzwords in the Hungarian from the change of the system

512

Lanstyák István: Utazás a fordítás körül (Kétnyelvűség és nyelvköziség, független és függő szövegalkotás)

535

Tóth Szergej: Névadási szokások a hatalom szolgálatában

544

Veresné Valentinyi Klára: Nyelvcsere a békéscsabai tót nyelvközösségben

551

Szövegnyelvészet

Békési Imre: Clustering

557

Koltay Tibor: Speciális olvasási technikák a referátumkészítésben

563

Nagy L. János: Walzer - Valse triste - valcer

568

Vass László: Verbo-vizuális alkotások Kondor Béla életművéből (Jaj városom...)

572

Teolingvisztika

Nagy Erzsébet: A hagiografikus hasonlatok specifikussága

587

Tudománypolitika

Szépe György - Szűcs Tibor: A pécsi magyar mint idegen nyelv/hungarológia program alkalmazott nyelvészeti keretei

593

Lengyel Zsolt szakmai életútja (Szerkesztette: Navracsics Judit)

600

Lengyel Zsolt válogatott publikációi (Szerkesztette: Navracsics Judit, közreműködött: Seres Judit)

602

Nyelvészportrék 2004 (Szerkesztette: Tóth Szergej)

609

Névmutató

622

Tárgymutató

629


 
2 600 Ft
  Navracsics Judit, Tóth Szergej: Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.

Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.


Szeged, 2004


Tartalom

I. KÖTET

Köszöntjük a 60 éves Lengyel Zsoltot (Szépe György)

5

Etnolingvisztika

Banczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a világ nyelvi képei közötti eltérésekről

9

Hidasi Judit: A kultúraközi kompetencia kialakulásának folyamatáról

13

Nádasi Edit: A gróf Esterházy család galántai és cseszneki uradalmához tartozó cigányok

25

Simigné Fenyő Sarolta: A színnevekkel kapcsolatos antropológiai és nyelvészeti kutatások

32

Tuska Tünde: A délkelet-alföldi szlovákság nyelvi világképe a Cabiansky kalendárban megjelenő szólások és közmondások tükrében

37

Fordítástudomány

Cs. Jónás Erzsébet: A pszicholingvisztika és a fordítás

43

Cs. Jónás Erzsébet: Kettős portré villanófényben: Ratkó József és Vlagyimir Viszockij

50

Kenesei Andrea: Do the interpretations support the poet's opinion about the translation of her poems? (Cultural clashes between Hungarian and English texts)

61

Klaudy Kinga: Az implicitációról

70

Ortutay Katalin: Média és fordítás - a modern kor kihívása

75

Generatív nyelvészet

Alberti Gábor - Medve Anna: Ellipsis in Hungarian Coordinated Sentence Structures

81

Bánréti Zoltán: A nyelvtani rendszer gazdaságossága és a nyelvi feladatmegoldó stratégia gazdaságossága (A topikalizáció)

101

Szentgyörgyi Szilárd: A /v/ és a magyar zöngésségi hasonulás újabb optimalitáselméleti elemzése

114

Leíró nyelvészet

Goldman Leonóra: Magyar hangutánzó igék képzőrendszerének etnometodológiai jelentősége

135

Jászay László: Potenciális képzések vagy reális használat? (Igei példák az orosz nyelvből)

138

Lexikológia/lexikográfia

Györke Zoltán: Az orosz paronimikus frazeológiai egységek szerkezeti, szemantikai vizsgálata és megfelelőik a magyar nyelvben

143

Howard Jackson: Hungarian Loanwords in the OED

152

Nagy Angelika: Adalékok a szinonimitás problematikájához elméleti szempontból

161

Pacsai Imre: Sz. Zaligin és V. Raszputyin nyelvezetének közös szociolingvisztikai és areális vonásai

170

Sulyok Hedvig: Patikanevek Szegeden tegnap és ma

178

Székely Gábor: Szókészlet és lelkület

183

Nyelvfilozófia

Bakonyi István: Languages for Specific Purposes - Motivation - Business Russian

194

Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés multidiszciplináris háttere

198

B. Fejes Katalin: On Linguistic Research into Educational Texts

209

Budai László: Egy nyelvpedagógiai perspektívájú valenciaelemzés metodológiája

213

Galgóczi Lászlóné: Anyanyelvi nevelés: kommunikációs képességek fejlesztése a kisiskolás korban

227

Gömöry Kornélia: Az Orosz nyelv kezdőknek 2. lexikai anyagának elemzése

232

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Impressziótöredékek Lengyel Imre műveinek olvasása közben

236

Tóth Mariann: A vizuális kommunikáció szerepe az iskolaelőkészítésben

240

Vajnai János: Az Orosz nyelv kezdőknek című segédanyag metodikai koncepciói

246

Nyelvpolitika

Czeglédi Sándor: Down to Earth: The National Defense Education Act of 1958 as a Turning Point in Federal Involvement in Education

249

Gombos József: A finnugor nyelvrokonság tényére alapozó szimbolikus történelmi párhuzamok (Avagy a csillagválasztás romantikája és az ökrösszekér valósága)

257

Pintér Márta: Nemzet, kultúra és nyelv a 19. század végi Írországban

266

Szilágyi Anikó: Die Ungarndeutschen als Sprachinselgemeinschaft

274

Szóka Bernadett: Kétnyelvűség a svájci Ticino kantonban

284

Udvari István: The Rusyns - an East Slavic People

288

Nyelvtörténet

Galgóczi László: A nyelvi agresszió diakron formái (Szidalmak)

296

Udvari István: Printed Socage Tenure Regulations of Maria Theresa in the languages of the South Slavic peoples of Hungarian Kingdom

302

Országismeret

Konczosné Szombathelyi Márta: Attitűdvizsgálat kultúrák találkozásában

320

 
2 800 Ft
  Bakró-Nagy M., Bánréti Z.: Újabb tanulmányok a strukturális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből

Újabb tanulmányok a struktúrális magyar nyelvtan és a nyelvtörténet köréből

 

 

Kiefer Ferenc tiszteletére barátai és tanítványai 2001


A 2001-ben hetvenedik születésnapját ünnepelt, külföldön is ismert nyelvészprofesszor köszöntik ezzel a kötettel pályatársai, melyben huszonnégy eddig még nem publikált tanulmány olvasható.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 490 Ft
Nincs raktáron
  Deme László: Nyelvünkről, használatáról, használóiról - Tanulmányok

Nyelvünkről, használatáról, használóiról -  Tanulmányok


1994


 

Raktárkészlet:  0 db
590 Ft
Nincs raktáron

Terméksorrend: