Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Általános művek

Főkategória >Grammatika >Általános művek

Tanulmánykötetek, összefoglalók, vegyes témájú művek.

Terméksorrend:

Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika

MGr.
A művet az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének munkaközössége írta. Egyetemi tankönyv és egyúttal hasznos kézikönyv is. Elődje az évtizedekig „akadémiai nyelvtan”-ként ismert A mai magyar nyelv rendszere (MMNyR.) és A mai magyar nyelv című egyetemi tankönyv (MMNy., 1968-ból). A MGr. magába foglalja az azóta eltelt évtizedek új grammatikaelméleti és nyelvleírási eredményeit. A nem nyelvész olvasót a szakmai, de mégis közérthető nyelvezet nem riasztja el, s további tájékozódását bőséges szakirodalom segíti.

 

Raktárkészlet:  1 db
4 800 Ft
Keszler Borbála (szerk.): Magyar grammatika

MGr.

A művet az ELTE BTK Mai Magyar Nyelvi Tanszékének munkaközössége írta. Egyetemi tankönyv és egyúttal hasznos kézikönyv is. Elődje az évtizedekig „akadémiai nyelvtan”-ként ismert A mai magyar nyelv rendszere (MMNyR.) és A mai magyar nyelv című egyetemi tankönyv (MMNy., 1968-ból), valamint természetesen ugyanezen műnek a több mint másfél évtizedig használt előző kiadása. A MGr. magába foglalja az elődök ideje óta eltelt évtizedek új grammatikaelméleti és nyelvleírási eredményeit. A nem nyelvész olvasót a szakmai, de mégis közérthető nyelvezet nem riasztja el, s további tájékozódását bőséges szakirodalom segíti.

Új, átdolgozott kiadás.

 

Raktárkészlet:  2 db
4 800 Ft
 É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter: Új magyar nyelvtan
"A címben szereplő "új" szót komolyan kell venni: ez a könyv oly módon közelít a magyar nyelvtanhoz, ahogyan az Magyarországon, a szélesebb közönség számára szánt munkákban eddig nem volt szokás. (...) Kincsesbánya ez a könyv, tele meglepő tényekkel, amelyekről nem tud az ember, hiába az anyanyelve a tárgyalt nyelv." (Nádasdy Ádám)

Az utóbbi évtizedekben a nyelvleírás módszerei a kísérleti fizika módszereihez váltak hasonlóvá. Lényegük, hogy egy nyelvi jelenség leír... 

Raktárkészlet:  1 db
1 900 Ft
 Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 2. Fonológia
StrNyt. 2.
Budapest, 2001. 

Raktárkészlet:  1 db
6 600 Ft
 É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter: Új magyar nyelvtan

"A címben szereplő "új" szót komolyan kell venni: ez a könyv oly módon közelít a magyar nyelvtanhoz, ahogyan az Magyarországon, a szélesebb közönség számára szánt munkákban eddig nem volt szokás. (...) Kincsesbánya ez a könyv, tele meglepő tényekkel, amelyekről nem tud az ember, hiába az anyanyelve a tárgyalt nyelv." (Nádasdy Ádám)

Az utóbbi évtizedekben a nyelvleírás módszerei a kísérleti fizika módszereihez váltak hasonlóvá. Lényegük, hogy egy nyelvi jelenség leírásakor a tapasztalt tények alapján először hipotézist állítunk fel arról, hogy az adott jelenség milyen feltételek teljesülése esetén fordul elő. Majd kísérletezni kezdünk: például olyan mondatokat, kifejezéseket, szavakat vagy hangkapcsolatokat hozunk létre, amelyekben a hipotézisben szereplő egyik vagy másik feltétel nem teljesül, s ezért ezeket helytelennek jósoljuk. Ha a tapasztalt tények megcáfolják a várakozásainkat - például, ha valamelyik feltétel nem teljesülése mégsem rontja el a szerkezetet -, akkor módosítanunk kell a leíráson. Ezt azután addig folytatjuk, amíg a leírásunk minden tekintetben meg nem felel a tényeknek.
Az olvasó olyan leíró magyar nyelvtant tart a kezében, amely elsősorban a huszadik század utolsó harmadának magyar nyelvészeti eredményeire épül, de felhasználja a korábbi leíró munkák számos megfigyelését, általánosítását is. A szerzők arra törekedtek, hogy az új felismeréseket olyan formában tegyék közzé, amely a modern nyelvészetben járatlan olvasó számára is hozzáférhető. A modern nyelvészeti gondolkodás- és érvelésmód megismertetését az új ismeretek közlésével egyenrangú fontosságúnak tartják: könyvük nem csupán az eredményeket foglalja össze, hanem a hozzájuk vezető utat is megvilágítja.


 

Raktárkészlet:  1 db
5 600 Ft
 Antal László: A formális nyelvi elemzés - A magyar esetrendszer

A formális nyelvi elemzés - A magyar esetrendszer


A kiadó Antal László (1930-1993) két legfontosabb tanulmányát adja itt közre . ( A formális nyelvi elemzés és A magyar esetrendszer)


A kötet nem évfordulóhoz kötött emlékkiadvány, hanem a hazai strukturalista leíró nyelvészet ma is megfontolásra érdemes gondolatokban gazdag foglalata.


A jelen kötetben közreadott művek már-már legendásak: sokan tudnak róluk, de eddig kevesen forgatták őket, mert néhány szakkönyvtáron kívül nem voltak hozzáférhetőek.


A kötetben a két tanulmányon kívül olvasható két kiváló pályatársnak, Papp Ferencnek és Szépe Györgynek a szerzőről szóló írása, valamint az eddigi legteljesebb Antal-bibliográfia is.

 

Raktárkészlet:  1 db
4 500 Ft
 Benkő Loránd (főszerk.)	A magyar nyelv történeti nyelvtana II/1. – A kései ómagyar kor. Morfematika
TNyt. II/1.
Budapest, 1992. 

Raktárkészlet:  0 db
6 800 Ft
Nincs raktáron
 Keszler Borbála – Lengyel Klára (szerk.): Magyar grammatikai gyakorlókönyv
A mű a Magyar grammatika (MGr.) c. egyetemi tankönyvhöz kapcsolódik, és leíró magyar nyelvtani feladatsorokat tartalmaz. A kötet végén megvannak a feladatok megoldásai is. 
Raktárkészlet:  0 db
4 800 Ft
Nincs raktáron
 Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 1. Mondattan
StrNyt. 1.
Budapest, 1992. 

Raktárkészlet:  0 db
6 500 Ft
Nincs raktáron
 Benkő Loránd (főszerk.): A magyar nyelv történeti nyelvtana. Mutató
TNyt. Mutató
Budapest, 1997. 

Raktárkészlet:  0 db
3 500 Ft
Nincs raktáron
 Keszler Borbála – Lengyel Klára (szerk.): Magyar grammatikai gyakorlókönyv

A mű a Magyar grammatika (MGr.) c. egyetemi tankönyvhöz kapcsolódik, és leíró magyar nyelvtani feladatsorokat tartalmaz. A kötet végén megvannak a feladatok megoldásai is.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 400 Ft
Nincs raktáron
 Szathmári István: Régi nyelvtanaink és egységesülő irodalmi nyelvünk
Nyelvészeti tanulmányok 11.
Budapest, 1968. 

Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Nincs raktáron
 Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 3. Morfológia
StrNyt. 3.
Budapest, 2000. 

Raktárkészlet:  0 db
6 200 Ft
Nincs raktáron
Keszler Borbála, Lengyel Klára: Kis magyar grammatika

Kis magyar grammatika

 

2002

 

Nyilván nem véletlen, hogy e nyelvtani kompendium címe erősen emlékeztet a több évtizede közkézen forgó Rácz Endre–Takács Etel szerzőpáros alkotta Kis magyar nyelvtanéra. Nem véletlen, hiszen a Keszler–Lengyel szerzőpár is olyan teljesség igényű összefoglalást kívánt megalkotni, amely az általános iskolásoknak, még inkább középiskolai tanulóknak, a nyelvtani ismereteiket föleleveníteni óhajtó felnőtteknek, de bárkinek közérthető módon, a részletekben el nem veszve írja le a magyar nyelv használatának rendszerezett szabályait. E kis kötet iránymutató előzménye a magyar leíró nyelvészet legkorszerűbb ismereteit áttekintő, 2000-ben, Keszler Borbála szerkesztésében megjelent Magyar grammatika volt, az ott érvényesített szemléletmód tükröződik ebben az ismeretterjesztő kiadványban. Ennek az újfajta szemléletnek az egyik lényeges vonása, hogy az esetleg vitatott nyelvtani problémák esetében minden lehetséges vélekedést közöl, tárgyilagosan ismertet, majd utal arra, hogy a szerzők szerint melyik változat tekinthető a legelfogadhatóbbnak. Vagyis a régebbi 'iskolás' nyelvtanokkal ellentétben ez a könyv nem kanonizál egy-egy alternatívát, csak javaslatot tesz rá. A szerkezete is tipikusan alulról fölfelé építkező. Az első rész, a Bevezetés nem csupán a fogalmi apparátust közvetíti (mi a beszéd, a nyelv és nyelvtan), hanem áttekintően ismerteti a nyelv egységeit, a legkisebbtől a legnagyobb felé haladva: fonémák, morfémák, szavak, szintagmák, mondatok. Csak ezek után következik a hagyományos leíró nyelvtani áttekintés – amelyből a korszerű grammatikákra jellemzően kimarad a hangtan és a mondattan –, éspedig Szóalaktan, Szófajtan, A szóalkotás módjai, Szintagmatan, Mondattan fejezetcímek alatt. Természetesen e fejezeteken belül is számos újdonsággal találkozhat az érdeklődő, olyan fogalmakkal, fölosztásokkal, amelyeket a korábbi leíró nyelvtanokban nemigen talált meg (pl. szabad és kötött morféma fogalma, a toldalék részének tekintett előhangzó, a toldalékok közötti átfedések érzékeltetése, a partikula fogalma, vagy az ikerítéses szóalkotási mód stb.). A szerzők az újdonság számba menő vagy a köztudatban nem szereplő grammatikai jelenségeket, szabályokat kissé bővebben fejtik ki, vagyis a már kanonizált ismeretek rovására némi arányeltolódás figyelhető meg a könyvben, amely azonban így is teljes körű és korszerű leírói nyelvtani kézikönyv. A kötet kézikönyvként való használatát megkönnyíti A táblázatok és vázlatos összefoglalók lelőhelye című külön tartalomjegyzék; nemkülönben fontos a bőséges Irodalomjegyzék, amely a mai leíró magyar nyelvtannak nemcsak a részkérdéseit taglaló szakirodalomba vezet be, hanem a mai magyar nyelvtudomány nemzetközi környezetének alapirodalmát is megadja.

 

 

Raktárkészlet:  0 db
5 700 Ft
Nincs raktáron
Zsuffa Zoltánné: Gyakorlati magyar nyelvtan

Budapest, 1998.

 

Raktárkészlet:  0 db
850 Ft
Nincs raktáron
 Kiefer Ferenc (szerk.): Strukturális magyar nyelvtan 4. A szótár szerkezete
StrNyt. 4.
Budapest, 2008. 

Raktárkészlet:  0 db
6 000 Ft
Nincs raktáron
Rónai Béla: Édes anyanyelvünk

Édes anyanyelvünk


Az Édes anyanyelvünk egy kötetben foglalja össze a magyar nyelvtan teljes tananyagát. A magyar irodalom klasszikusaitól vett példákkal ismerteti nyelvünk szabályait. Jól használhatják a magyar nyelvet tanító tanárok, az általános és középiskolai tanulók, és a magyarul tanuló más anyalnyelvűek.

 
2 900 Ft

Terméksorrend: