Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kód: Tinta


Terméksorrend:

-29%
 Balázs Géza, Grétsy László: Új jelenségek a magyar nyelvben

Új jelenségek a magyar nyelvben

Válogatás a Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból


2004


Kartonált, A/5, 194 oldal

 


 

Raktárkészlet:  1 db
2 380 Ft
Akció: 1 690 Ft
Kezdete: 2013.11.06
A készlet erejéig
-10%
 Ilona Koutny: Angla-Esperanta-Hungara etvortaro prl-Tanulás és munka

Angla-Esperanta-Hungara etvortaro prl

Tanulás és munka

Lernado kaj Laboro


2002.

 

Raktárkészlet:  2 db
1 200 Ft
Akció: 1 080 Ft
Kezdete: 2013.11.03
A készlet erejéig
 Ilona Koutny: Angol-Eszperantó-Magyar kisszótár - Az emberi élet és Lakás

 

Angol-Eszperantó-Magyar kisszótár

Az emberi élet és Lakás


 

 

 

 

 

Angla - Esperanta - Hungara etvortaro pri Homa vivo kaj Logado

English-Esperanto-Hungarian mini-dictionary on Human Life & Housing

 

 

 


Poznań, 2005


A sorozat eddigi két rendhagyó szerkezetű kötetéhez hasonló ez a most megjelent háromnyelvű (angol, eszperantó, magyar) kisszótár, amelyben a szavak, kifejezések az adott témakörnek megfelelő részek, illetve hasonlóan tematikus jellegű alfejezetek szerinti felosztásban találhatók meg.

Ebben a műben az emberi élet (család, életkorok, szerelem, házasság, öregség) és a lakás (település, vásárlás, ház, helyiségek, berendezés stb.) fogalomköréhez kapcsolódó szavakat tanulmányozhatjuk. Az eszperantó nyelvű bevezetőt követik az egymás melletti oszlopokba rendezett címszavak, balról jobbra haladva az angol, a vastagon kiemelt eszperantó, végül a magyar kifejezések. A kiadványt eszperantó nyelvű instrukciók zárják.


A CELTRAFO "Telitalálat" tematikus kisszótársorozat harmadik kötete.

 

Raktárkészlet:  1 db
1 200 Ft
Jakubovich Emil, Pais Dezső: Ó-magyar olvasókönyv

Ó-magyar olvasókönyv

 

JAKUBOVICH EMIL (1883–1935) paleográfus, nyelvtörténész, az MTA tagja. Felfedezett és kiadott több nyelvemléket. PAIS DEZSŐ (1886–1973) nyelvész, egyetemi tanár, az MTA tagja, Kossuth-díjas. A nyelvtudomány minden ágát művelte, legszívesebben mégis a szószármaztatással és szótörténettel foglalkozott. Munkásságának egy másik területe a nyelvemlék-magyarázat. Jakubovich Emillel együtt adta ki az Ó-magyar olvasókönyvet (Pécs, Danubia, 1929).

„Ez a tudományos olvasókönyv az utolsó évek egyik legbecsesebb filológiai teljesítménye: Együtt találni benne mindazokat a történeti szempontból fontos »szórvány« nyelvemlékeket – idegen szövegbe ágyazott magyar szavakat, szókapcsolatokat, tulajdonneveket, a hazai oklevelekben előforduló magyar személy-, család- és ragadvány-, hely- és határneveket, közneveket, mon­datokat, összefüggő önálló szövegeket, szójegyzékeket, amelyek a IX–X. szá­zad (arab–perzsa földrajzi művek) s a Jókai-kódex (XV. sz.) közötti időből származnak [...] A szórványemlékek nem kiszakítva, elszigetelten vannak közölve, hanem a beágyazó idegen nyelvű szöveggel, tehát mintegy szellemi-történeti környezetükkel, hátterükkel együtt” – írja Turóczi József a Nyugat ban (1930).

Jelen kötet az 1929-ben kiadott Ó-magyar olvasókönyv hasonmás kiadása, amely a TINTA Könyvkiadónak A magyar múlt nyelvi örökségének feltárásaprogramja keretében valósult meg.

 

(Tinta)

 

Raktárkészlet:  0 db
4 000 Ft
Nincs raktáron
 Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal

Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal

 

 

 

 

 

 

Kresznerics Ferenc: Magyar szótár gyökérrenddel és deákozattal I-II. Buda, 1831-1832. könyvének hasonmás kiadása.


2010


(Tinta)

 

Raktárkészlet:  0 db
30 000 Ft
Nincs raktáron
 Bárányné Sz. Éva, Mihalik István (szerk.): Közgazdasági helyesírási szótár Szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye

Közgazdasági helyesírási szótár

Szakszavak, kifejezések, szókapcsolatok és rövidítések gyűjteménye


Budapest,  2002

A közgazdasági szakszavak, kifejezések helyesírása sok gondot okoz. A szakkönyvekben és a mindennapok sajtójában felbukkanó új szakszavak, szókapcsolatok helyesírása igen sokszínű és nehéz. A közkézen forgó szótárak nem adnak elég eligazítást. A szótár sok éves gyűjtőmunka eredményeként több mint 120.000 kifejezést, lexikai egységet tartalmaz. A kötetet közgazdasági jellegű közmondások, szólásmondások és szleng kifejezések színesítik. Hasznos segítséget nyújt mindazok számára, akik a gazdasági élettel bármilyen módon kapcsolatba kerülnek: kutatók, oktatók, továbbá kiadók és szerkesztőségek munkatársai és mindazon vállalkozók, kereskedők, akik gyakorlati tevékenységük során közgazdasági jellegű szövegeket fogalmaznak.


A magyar nyelv kézikönyvei sorozat 3. tagja
 

Raktárkészlet:  0 db
2 500 Ft
Nincs raktáron
 Hajdú Mihály: Családnevek enciklopédiája - A leggyakoribb mai családneveink

Családnevek enciklopédiája


A leggyakoribb mai családneveink


Budapest, 2010


A magyar családnevek kialakulása több évszázadra visszanyúló, izgalmas folyamat eredménye. Hatottak rá történelmi események, kulturális hatások és divatjelenségek is.

A Családnevek enciklopédiája a magyar tudományos ismeretterjesztő irodalomban elsőként foglalja össze mindazokat az ismereteket, amelyeket a kutatás mindeddig megfogalmazott a vizsgált nevekről.

A kézikönyv a leggyakoribb 1230 családnevet dolgozza föl. Elmondja a nevekről gyakoriságukat, eredetüket, változási folyamatukat és jelentésüket. Utal földrajzi elterjedésükre, bemutatja a XIX. századi névváltoztatásokat, névmagyarosításokat.

A kötet részletesen ismerteti a magyar nevek mellett a leggyakoribb német (Jung, Klein, Schmidt), szláv (Novák, Gyuricza,Petrovics) és román (Argyelán, Marosán, Moldován) családneveket is.

Az eredet kifejtése során a szerző minden esetben megadja a főbb jelentéstani típusokat:

– pogány egyénnévi eredetű (Bács, Csete),

– keresztnévi eredetű (Benedek, Laczkó, Lázár),

– nép- vagy népcsoportnévi (Besenyő, Kun, Orosz),

– helynévi eredetű (Dunai, Erdélyi, Pesti),

– foglalkozásnévi (Dudás, Gerencsér, Kocsis),

– életmódra, vagyoni helyzetre vonatkozó (Bujdosó, Gazdag, Pór),

– külső-belső tulajdonságra utaló (Csonka, Sánta, Szakáll).

Ajánljuk mindazoknak, akik érdeklődnek saját vagy ismerőseik családnevének keletkezési és használati körülményei iránt, és kíváncsiak a nevekben megőrzött nyelvi, kulturális, művelődéstörténeti értékekre.

Hajdú Mihály az ELTE BTK emeritus professzora, a több mint fél évszázados kutatói munkája során tucatnyi könyvben és monográfiában adta közre vizsgálatainak eredményeit.

A TINTA Könyvkiadó közelmúltban megjelentetett Keresztnevek enciklopédiájával a Családnevek enciklopédiája szerves egységet alkot.

 

Raktárkészlet:  0 db
4 990 Ft
Nincs raktáron
 Kálmán László, Trón Viktor: Bevezetés a nyelvtudományba

Bevezetés a nyelvtudományba

Budapest, 2005

 

Első kiadás!

 

Bevezető tankönyvünkhöz hasonló magyar nyelven több évtizede jelent meg utoljára.

A könyv kilenc fejezete áttekinti a nyelvtudomány minden fontosabb területét, ismerteti a legfőbb kérdéseket és számba veszi a legfontosabb eredményeket. Újszerű vonása, hogy kritikus szemmel közelít a tudományos problémákhoz, kevés tudományos nézetet fogad el egyedüli igazságként, ezért általában több felfogást is bemutat. Mindezt tömören, a lényeget a lehető legjobban kiemelve teszi.

A szerzők újszerű felosztásban ismertetik a résztudományokat, például egy keretben tárgyalják A nyelv használata című fejezetben a jelentéstant és a pragmatikát. Külön fejezetet szentelnek a történeti nyelvészet és a nyelvváltozatok ismertetésének. A kognitív képességek és a nyelv című részben bemutatják a nyelv és a gondolkodás viszonyát és az agy szerepét a nyelvhasználatban. Az Alaktan és a Mondattan fejezeteket követi a Fonetika és fonológia, az utolsó rész pedig a nyelvtudomány történetét tekinti át az ókortól napjainkig.

Bevezető tankönyvünket a felsőoktatásban tanulóknak, elsősorban a magyar- és az idegennyelv-szakosoknak ajánljuk. Legtöbb része a középiskolában is feldolgozható. Ismeretterjesztő hangneme, közérthető fogalmazása miatt a nyelvtudomány iránt érdeklődők is haszonnal forgathatják.

A kötet gyakorlati használhatóságát növeli a Fogalomtár, amely a legfontosabb 250 nyelvészeti szakszót magyarázza meg. Azok, akik a nyelvészet tárgyköréből további ismereteket kívánnak szerezni, hasznos segítséget kapnak a több mint 100 tételből álló Olvasnivaló címet viselő bibliográfiából.

A kötet szerzői az elméleti nyelvészet szakértői: Kálmán László az ELTE Elméleti Nyelvészet szakjának oktatója, Trón Viktor pedig az Edinburgh-i Egyetem PHD-hallgatója. A kötet kritikus szemlélete, a meggyökerezett dogmákat megkérdőjelező, friss felfogása jól tükrözi a magyar nyelvtudomány új generációjának eszmeiségét.


Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához sorozat XLVIII. tagja

 

Raktárkészlet:  0 db
2 000 Ft
Nincs raktáron
 Büky Béla: A magyar és nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban

A magyar és nyelvtudomány és pszichológia tudományközi kapcsolatai századunkban

 

Magyar Nyelvtudományi Társaság Kiadványai 204. szám


Budapest, 1996


Előszó

Az itt kötetszerű méretben feltárt téma szerintem azért fontos tudománytörténetileg, mivel két tudomány, a nyelvtudomány és a pszichológia érintkezési pontjait kívánja bemutatni időrendi megközelítésben, és mint ilyen, egybevetésből fakadó számvetés, szintetikus kép mellett modellt, mintát képezhet a tudományközi kapcsolatok hasonló feltárásához most, amikor a számvetések idejét éljük, nemcsak a politikában, de a tudományban is. Persze nem nagyon első a hazai tudományban, aki a nyelvtudomány és a pszichológia kapcsolatait tudománytörténetileg közelíti meg, de a szerzők mégsem adták kötetüknek a fenti címet: a két tudomány egymásra hatásának kérdéseit az illetők által írt szélesebb témakörű monográfiákból kell előhalászni. Ilyen munka volt pl.: Kornis Gyula "A lelki élet" (1917-1919), Harkai Schiller Pál "A lélektan feladata" (1940), Lénárd Ferenc "A lélektan útjai" (1946) és legújabban Pléh Csaba "Pszichológiatörténet" (1992) c. munkája.

 

Raktárkészlet:  0 db
2 100 Ft
Nincs raktáron
-29%
 Balázs Géza, Grétsy László: Az Európai Unió és a nyelvek

Az Európai Unió és a nyelvek

Válogatás a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázatából


2004


Kartonált, A/5, 202 oldal

 

Raktárkészlet:  0 db
2 380 Ft
Akció: 1 690 Ft
Kezdete: 2013.11.06
A készlet erejéig
Nincs raktáron
-29%
 Balázs Géza, Grétsy László: A 20. századi magánlevelek nyelvi világa

A 20. századi magánlevelek nyelvi világa

Válogatás a Nemzeti Kultúrális Örökség Minisztériuma anyanyelvi pályázataiból


2003

 

Raktárkészlet:  0 db
2 380 Ft
Akció: 1 690 Ft
Kezdete: 2013.11.06
A készlet erejéig
Nincs raktáron
Károly Krisztina: Szövegtan és fordítás

Szövegtan és fordítás


Budapest, 2007


A fordítás annyira komplex jelenség, hogy összes aspektusát egyszerre tanulmányozni reménytelen vállalkozás lenne. A fordítástudomány a rokon tudományágak paradigmáira támaszkodik, és ezek alapján dolgozza ki saját elméleti módszereit. E kötet a szövegtan és a fordítástudomány érintekezési pontjait tárja fel, és a fordítási szöveg, illetve a fordítási szövegalkotás sajátos jellemzőit írja le.

 

Raktárkészlet:  0 db
3 200 Ft
Nincs raktáron
-20%
 Zaicz Gábor (szerk.): Etimológiai szótár – Magyar szavak és toldalékok eredete

Budapest, 2007.


Régi és új szavaink eredetükkel és a hozzájuk kapcsolódó művelődéstörténeti érdekességekkel vallanak a magyarság történeti adatok nélküli korai históriájáról és nemzetünk újkori történelméről. A Tinta Könyvkiadó 1024 oldalas Etimológiai szótára több évtizedes hiányt pótol. A nagyközönség számára készített kézikönyv 8945 szócikkben magas színvonalon és szakszerűen dolgozza fel a magyar nyelvi elemek eredetét. 8670 szócikk a szavak etimológiáját ismerteti, 275 pedig - elsőként a magyar szótárirodalomban - a magyar toldalékok eredetét adja meg. Az Etimológiai szótár közel kétszáz olyan szót is tartalmaz, mely korábban nem szerepelt egy etimológiai szótárunkban sem. A szócikkek minden esetben közlik a címszó első írásos előfordulásának évszámát, majd részletesen ismertetik a szó eredetét, keletkezésének módját. Az Etimológiai szótár szerzői feltüntetik azt is, ha egy-egy eredeztetés nem teljesen bizonyos, hanem vitatott vagy csak valószínű. A szócikkekben a címszavakon túl további 11585 származékszó eredetét találja meg az olvasó. A szótári rész után a kézikönyv ismeretterjesztő célkitűzésének megfelelően a következő három függeléket találjuk: 1. A szavak és a toldalékok első írásos előfordulásuk sorrendjében. 2. A szavak eredet szerinti csoportosítása. 3. Szakkifejezések lexikona. Ez utóbbi 175 szakszó közérthető magyarázatát tartalmazza. Zaicz Gábor főszerkesztő és a szócikkek öt szerzője - Dolovai Dorottya, Jankovicsné Tálas Anikó, Sipőcz Katalin, Tamás Ildikó és T. Somogyi Magda - a magyar nyelvtörténet elismert kutatói, akik nyelvünket, szakterületüket egyetemi képzés keretében magas szinten oktatják. A Tinta Könyvkiadó biztos abban, hogy az Etimológiai szótár forgatása sokak számára nyújt izgalmas szellemi élményt, szolgáltat új kultúrtörténeti, művelődéstörténeti ismereteket azáltal, hogy betekintést ad a magyar szavak, toldalékok nemegyszer színes és kalandos történetébe. Az Etimológiai szótár ösztönzőleg hathat újabb szófejtő kutatások számára, és továbbgondolások kiindulásául szolgálhat. Ajánljuk mindazoknak, akiket érdekel szavaink izgalmas, gyakran rejtélyes eredete.

 

Raktárkészlet:  0 db
7 990 Ft
Akció: 6 400 Ft
Kezdete: 2013.11.06
A készlet erejéig
Nincs raktáron
 Ilona Koutny: Angol-Eszperantó-Magyar kisszótár - Nyelv és Kommunikáció

Angol-Eszperantó-Magyar kisszótár

Nyelv és Kommunikáció


 

 

 

English-Esperanto-Hungarian mini-dictionary on Language and Communication

Angla-esperanta-Hungara etvortaro pri Lingvo kaj Komunikado

 

Poznań, 2003Az angol-eszperantó-magyar tematikus kisszótár telitalálat, ha nyelvet tanul és vizsgára készül, vagy gazdag szókinccsel akar beszélni és írni egy témáról. A témánként kb. 1200 szó és kifejezés gyakran használt címszavak alatt sorakozik a gyakorlati nyelvhasználat igényeinek megfelelően.

 

 

A CELTRAFO "Telitalálat" tematikus kisszótársorozat második kötete. 

Raktárkészlet:  0 db
1 200 Ft
Nincs raktáron
 Kossa János: Kettős idegenségben – Válogatott nyelvművelő írások

Kettős idegenségben

 

Válogatott nyelvművelő írások


2003


A vajdasági magyar nyelvművelés megteremtőjeként ismert szerző legfontosabb írásainak gyűjteménye hiánypótló mű. Az elmúlt évtizedben végbement demográfiai változások (a Vajdaságból mintegy 40 000 magyar vándorolt el ez idő alatt, zömében értelmiségi) nyomait viselő közösségnek jelentős segítséget nyújt az anyanyelv ápolásában. Kézikönyv, alapmű nemcsak értelmiségieknek és vajdasági magyaroknak, de mindazoknak, akik igényes anyanyelvhasználatra törekszenek.

 

Raktárkészlet:  0 db
1 500 Ft
Nincs raktáron
Czeglédi Katalin: Szkíta-hun nyelv őstörténete
Hangtan
2007. 

Raktárkészlet:  0 db
3 800 Ft
Nincs raktáron
Rácz János: A magyar nyelv halnevei

A magyar nyelv halnevei

 

Budapest, 1996

 

 

 

 

 

Raktárkészlet:  0 db
1 400 Ft
Nincs raktáron

Terméksorrend: