Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kiadó: Nemzeti Tankönyvkiadó


Terméksorrend:

  Diósdi György-Szilágyi Lászlóné: Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára

Latin nyelvi jegyzet joghallgatók számára

 

Budapest, 1998

 

 

 
1 990 Ft
Bolla Kálmán: Magyar fonetikai atlasz

Magyar fonetikai atlasz

A szegmentális hangszerkezet elemei


Budapest, 1995 

Raktárkészlet:  0 db
1 600 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Máté Jakab: A 20. századi nyelvtudomány történetének főbb elméletei és irányzatai
Budapest, 1998. 
Raktárkészlet:  0 db
2 990 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Fóris Ágota: Kutatásról nyelvészeknek - Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába

Kutatásról nyelvészeknek

Bevezetés a tudományos kutatás módszertanába


2008


E kötet több okból is hiánypótló kiadvány. Egyrészről magyar nyelven eddig nem jelent meg a nyelvészeti kutatás általános módszertani kérdéseibe bevezető tankönyv. Másrészről hiánypótló azért is, mert a tudomány, a tudományosság, a tudományos kutatás kérdéseit az alapoktól kezdve tárgyalja, közérthető stílusban ismerteti meg a hallgatókat és kezdő kutatókat a tudományos kutatás legfontosabb fogalmaival, módszereivel, szemléletével. Új koncepciójú e könyv abban az értelemben, hogy a kutatás és a tudomány általánosan elfogadott alapfogalmaiból indul ki, és ezek konkretizálásával jut el a nyelvészeti kutatások kérdéseihez. A tárgyalás során különböző területekről hozott példákkal segít abban, hogy a XXI. század szemléletének megfelelő, a tudományterületek kapcsolatát mutató megközelítéssel segítse a tudományos gondolkodás kialakítását. Hiánypótló a könyv abban az értelemben is, hogy a bölcsészettudományokban eddig szokatlan módon, a természettudományok szemléletében íródott, és a természettudományokban alkalmazott elveket és módszereket mutatja be nyelvészeti példákon. A kutatás módszertanába való új szemléletű bevezetést a tudományos kutatás integrálódása, a modern módszerek gyors terjedése nemcsak indokolja, hanem megkerülhetetlenül szükségessé is teszi. Ajánljuk e könyvet a felsőoktatás különböző szakjain és bármely szintjén (BA, MA és PhD) tanulóknak, különösen hasznos lehet a bölcsészhallgatók képzésében, nyelvészeknek és másoknak egyaránt.

 

Raktárkészlet:  0 db
3 200 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Keszler Borbála, Lengyel Klára: Kis magyar grammatika

Kis magyar grammatika

 

2008

 

Nyilván nem véletlen, hogy e nyelvtani kompendium címe erősen emlékeztet a több évtizede közkézen forgó Rácz Endre–Takács Etel szerzőpáros alkotta Kis magyar nyelvtanéra. Nem véletlen, hiszen a Keszler–Lengyel szerzőpár is olyan teljesség igényű összefoglalást kívánt megalkotni, amely az általános iskolásoknak, még inkább középiskolai tanulóknak, a nyelvtani ismereteiket föleleveníteni óhajtó felnőtteknek, de bárkinek közérthető módon, a részletekben el nem veszve írja le a magyar nyelv használatának rendszerezett szabályait. E kis kötet iránymutató előzménye a magyar leíró nyelvészet legkorszerűbb ismereteit áttekintő, 2000-ben, Keszler Borbála szerkesztésében megjelent Magyar grammatika volt, az ott érvényesített szemléletmód tükröződik ebben az ismeretterjesztő kiadványban. Ennek az újfajta szemléletnek az egyik lényeges vonása, hogy az esetleg vitatott nyelvtani problémák esetében minden lehetséges vélekedést közöl, tárgyilagosan ismertet, majd utal arra, hogy a szerzők szerint melyik változat tekinthető a legelfogadhatóbbnak. Vagyis a régebbi 'iskolás' nyelvtanokkal ellentétben ez a könyv nem kanonizál egy-egy alternatívát, csak javaslatot tesz rá. A szerkezete is tipikusan alulról fölfelé építkező. Az első rész, a Bevezetés nem csupán a fogalmi apparátust közvetíti (mi a beszéd, a nyelv és nyelvtan), hanem áttekintően ismerteti a nyelv egységeit, a legkisebbtől a legnagyobb felé haladva: fonémák, morfémák, szavak, szintagmák, mondatok. Csak ezek után következik a hagyományos leíró nyelvtani áttekintés – amelyből a korszerű grammatikákra jellemzően kimarad a hangtan és a mondattan –, éspedig Szóalaktan, Szófajtan, A szóalkotás módjai, Szintagmatan, Mondattan fejezetcímek alatt. Természetesen e fejezeteken belül is számos újdonsággal találkozhat az érdeklődő, olyan fogalmakkal, fölosztásokkal, amelyeket a korábbi leíró nyelvtanokban nemigen talált meg (pl. szabad és kötött morféma fogalma, a toldalék részének tekintett előhangzó, a toldalékok közötti átfedések érzékeltetése, a partikula fogalma, vagy az ikerítéses szóalkotási mód stb.). A szerzők az újdonság számba menő vagy a köztudatban nem szereplő grammatikai jelenségeket, szabályokat kissé bővebben fejtik ki, vagyis a már kanonizált ismeretek rovására némi arányeltolódás figyelhető meg a könyvben, amely azonban így is teljes körű és korszerű leírói nyelvtani kézikönyv. A kötet kézikönyvként való használatát megkönnyíti A táblázatok és vázlatos összefoglalók lelőhelye című külön tartalomjegyzék; nemkülönben fontos a bőséges Irodalomjegyzék, amely a mai leíró magyar nyelvtannak nemcsak a részkérdéseit taglaló szakirodalomba vezet be, hanem a mai magyar nyelvtudomány nemzetközi környezetének alapirodalmát is megadja.

 

 

Raktárkészlet:  0 db
3 800 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Keszler Borbála: Írásjeltan – Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története

Írásjeltan

Az írásjelhasználat szabályai, problémái és története


Budapest, 2004


 

Az írásjeltan – mely több európai országban része az egyetemi nyelvészeti oktatásnak – nem csupán a helyesíráshoz kapcsolódik szorosan, hanem a nyelvtudomány sok más ágához (grammatika, stilisztika stb.) is. Mindezen túl az írásjeltan kultúrtörténeti szempontból az írástörténetnek is része. A szerző kötete első fejezetében az írásjelek rendszerét és formai jellemzőit ismerteti, melyek között a ritkábban használatos, másodlagos írásjelek és jelképek is helyet kaptak. A második fejezet a magyar helyesírás írásjelekkel kapcsolatos szabályait tartalmazza. A könyv második részében írásjeltörténeti ismeretek találhatóak. A harmadik fejezetben a szövegtagolás általános története kerül áttekintésre az ókortól a 19. századig, az írásjelhasználat mai formáinak véglegessé válásáig. Az utolsó, leghosszabb fejezetben a magyar írásjelhasználat részletes összefoglalásáról olvashatunk a kódexcsaládok írásjelhasználati sajátosságaitól a nyomtatott nyelvemlékek intonációs jelein és a Magyar Tudós Társaság 1832-es helyesírási szabályzatán át napjainkig. A kiadványt a rövidítések, kéziratok és nyomtatványok jegyzéke, bibliográfia, valamint a több mint száz oldalas, színes és fekete-fehér képeket tartalmazó illusztrációk gyűjteménye zárja.
 

Raktárkészlet:  0 db
4 000 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Kassai Ilona: Fonetika

Budapest, 2005

 

Raktárkészlet:  0 db
3 900 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
  Bartha Csilla: A kétnyelvűség alapkérdései - Beszélők és közösségek

A kétnyelvűség alapkérdései - Beszélők és közössége


Budapest, 2005

 

 

Mi is voltaképpen a kétnyelvűség? Hogyan jöhet létre, és miként szűnhet meg? Hányféle egyéni és közösségi változata létezik? Miként jelenik meg a különféle kisebbségekben és mit jelent az egyén számára? Mi jellemzi a kétnyelvűek nyelvhasználatát? Milyen nyelvi és egyéb természetű problémákkal kell szembesülniük a nyelvüket megtartani vágyó kisebbségeknek vagy azoknak a családoknak, amelyek gyermeküket kétnyelvűvé szeretnék nevelni?
A kétnyelvűséget jó néhány éve kutató és oktató szerző könyve az első olyan magyar nyelvű összegző munka, amely a bilingvizmus legfontosabb, legidőszerűbb kérdéseibe, alapfogalmaiba, legújabb eredményeibe, terjedelmes nemzetközi és magyar szakirodalmába nyújt betekintést a kérdéssel foglalkozni vágyó egyetemi és főiskolai hallgatók és kutatók számára. Középpontjában a kétnyelvűség szociolingvisztikai megközelítése áll, ám a jelenség sokarcúsága miatt szükségképpen érint nyelv- és társadalom-lélektani, nyelvpolitikai, jogi és oktatási kérdéseket is. Így segítve az olvasót a kétnyelvűség-kutatás különféle területeinek jobb megismerésében.
 

Raktárkészlet:  0 db
3 360 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.
Gáspári László: Stilisztika - egységes jegyzet

Stilisztika - egységes jegyzet


Budapest, 1993


Tartalom

Előszó

5

Az egyetemes és a magyar stilisztika rövid története

7

Leíró gyakorlati stilisztika

33

A metafora

50

A csonka metafora
52
Főnévi metaforák
52
Melléknévi metaforák
53
Igei metaforák
56
A teljes (grammatikailag közvetlenül motivált) metafora
58
A szóösszetétellel kifejezett teljes metafora
58
A mondat szintjén a szintagmatikus kapcsolatokban jelentkező teljes metafora formái
59
A direkt és az indirekt metafora
66
A grammatikai metafora
67
A grammatikai metaforák leggyakoribb formái
67
A megszemélyesítés
70

A szinesztézia

71

A szinesztézia megjelenési formái
72

A szimbólum

75

A metonímia

81

A szinekdoché

87

A komplex képek

87

A mondatstilisztika néhány elméleti és gyakorlati kérdése

90

A szövegstilisztika néhány elméleti és gyakorlati kérdése

94

A szövegegységek közötti viszonyok mint a művészi jelentés hordozói
96

Fontosabb irodalom

101

Függelék

103

Németh G. Béla: Az önmegszólító verstípusról (Egy példa József Attilától)

105

 

Raktárkészlet:  0 db
1 190 Ft
Meglehet a még be nem írt könyvek közt. Az ára változhat. Segítünk: info@nyelveszkonyvek.hu, webes levél, +36 (30) 538-9929.

Terméksorrend: