Új jelszó kérése

Kategóriák

Szűrés

Kiadó
Kód
Formátum, oldalszám

Kiadó: Generalia


Terméksorrend:

  Navracsics Judit, Tóth Szergej: Nyelvészet és interdiszciplinaritás II.

Nyelvészet és interdiszciplinaritás II.


Szeged, 2004


Tartalom

Pragmatika

Mihalovics Árpád: A politikai kommunikáció pragmatikai vetületei

335

Gaál Zsuzsanna: A jogi nyelv a pragmatika határán

342

Pszicholingvisztika

Bók Szilvia: Tudatos hangképzés, avagy felismerhető-e a beszélő beszédképzettsége alapján

345

Dankovics Natália: A személyközi igék kategorizációjának lehetőségei és pszicholingvisztikai háttere

354

Gósy Mária: Az intonáció jelentésmegkülönböztető funkciója gyermekek észlelésében

365

Kukorelli Katalin: A búcsúlevél mint speciális nyelvhasználati regiszter (Az öngyilkos üzenete)

373

Brian MacWhinney: Towards a Unified Model of Language Acquisition

381

Menyhárt Krisztina: A mentális lexikon vizsgálata egy- és kétnyelvű gyermekeknél

403

Mikes Melánia: Kétnyelvű, német-magyar beszélgetések egy magyar ajkú kisfiúval411

Navracsics Judit: Kapcsolatok a többnyelvű mentális lexikonban

419

Kegyesné Szekeres Erika - Salánki Ágnes: Személyiség, beszéd és íráskép

428

Simon Orsolya: Anyanyelvi és idegen nyelvi percepciós működések összefüggései az általános iskolában

437

Jozef Stefánik: Language Competence of Young Bilinguals

450

Vanconé Kremmer Ildikó: Adalékok a tárgyeset elsajátításához a magyar és a szlovák nyelvben

456

Stilisztika

Rozgonyiné Molnár Emma: Az idiómák kontextuális jelentéséhez

463

Nagy Erzsébet: Az "ékes szófűzés" stilisztikai-retorikai modellje

468

Szaknyelvkutatás

Kocsondiné Békési Márta - Nagy Erzsébet: Orosz szakmai szövegek feldolgozásának aspektusai

482

Vargáné Kiss Katalin: Intercultural Education in Business Communication

487

Számítógépes nyelvészet

Bibok Károly: Mit tud(hat) a számítógép a szavakról?

495

Szemiotika

Horváth Brigitta: A jelnyelvkutatás módszertana

504

Szociolingvisztika

Balázs Géza: Political-public buzzwords in the Hungarian from the change of the system

512

Lanstyák István: Utazás a fordítás körül (Kétnyelvűség és nyelvköziség, független és függő szövegalkotás)

535

Tóth Szergej: Névadási szokások a hatalom szolgálatában

544

Veresné Valentinyi Klára: Nyelvcsere a békéscsabai tót nyelvközösségben

551

Szövegnyelvészet

Békési Imre: Clustering

557

Koltay Tibor: Speciális olvasási technikák a referátumkészítésben

563

Nagy L. János: Walzer - Valse triste - valcer

568

Vass László: Verbo-vizuális alkotások Kondor Béla életművéből (Jaj városom...)

572

Teolingvisztika

Nagy Erzsébet: A hagiografikus hasonlatok specifikussága

587

Tudománypolitika

Szépe György - Szűcs Tibor: A pécsi magyar mint idegen nyelv/hungarológia program alkalmazott nyelvészeti keretei

593

Lengyel Zsolt szakmai életútja (Szerkesztette: Navracsics Judit)

600

Lengyel Zsolt válogatott publikációi (Szerkesztette: Navracsics Judit, közreműködött: Seres Judit)

602

Nyelvészportrék 2004 (Szerkesztette: Tóth Szergej)

609

Névmutató

622

Tárgymutató

629


 
2 600 Ft
  Navracsics Judit, Tóth Szergej: Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.

Nyelvészet és interdiszciplinaritás I.


Szeged, 2004


Tartalom

I. KÖTET

Köszöntjük a 60 éves Lengyel Zsoltot (Szépe György)

5

Etnolingvisztika

Banczerowski Janusz: Néhány megjegyzés a világ nyelvi képei közötti eltérésekről

9

Hidasi Judit: A kultúraközi kompetencia kialakulásának folyamatáról

13

Nádasi Edit: A gróf Esterházy család galántai és cseszneki uradalmához tartozó cigányok

25

Simigné Fenyő Sarolta: A színnevekkel kapcsolatos antropológiai és nyelvészeti kutatások

32

Tuska Tünde: A délkelet-alföldi szlovákság nyelvi világképe a Cabiansky kalendárban megjelenő szólások és közmondások tükrében

37

Fordítástudomány

Cs. Jónás Erzsébet: A pszicholingvisztika és a fordítás

43

Cs. Jónás Erzsébet: Kettős portré villanófényben: Ratkó József és Vlagyimir Viszockij

50

Kenesei Andrea: Do the interpretations support the poet's opinion about the translation of her poems? (Cultural clashes between Hungarian and English texts)

61

Klaudy Kinga: Az implicitációról

70

Ortutay Katalin: Média és fordítás - a modern kor kihívása

75

Generatív nyelvészet

Alberti Gábor - Medve Anna: Ellipsis in Hungarian Coordinated Sentence Structures

81

Bánréti Zoltán: A nyelvtani rendszer gazdaságossága és a nyelvi feladatmegoldó stratégia gazdaságossága (A topikalizáció)

101

Szentgyörgyi Szilárd: A /v/ és a magyar zöngésségi hasonulás újabb optimalitáselméleti elemzése

114

Leíró nyelvészet

Goldman Leonóra: Magyar hangutánzó igék képzőrendszerének etnometodológiai jelentősége

135

Jászay László: Potenciális képzések vagy reális használat? (Igei példák az orosz nyelvből)

138

Lexikológia/lexikográfia

Györke Zoltán: Az orosz paronimikus frazeológiai egységek szerkezeti, szemantikai vizsgálata és megfelelőik a magyar nyelvben

143

Howard Jackson: Hungarian Loanwords in the OED

152

Nagy Angelika: Adalékok a szinonimitás problematikájához elméleti szempontból

161

Pacsai Imre: Sz. Zaligin és V. Raszputyin nyelvezetének közös szociolingvisztikai és areális vonásai

170

Sulyok Hedvig: Patikanevek Szegeden tegnap és ma

178

Székely Gábor: Szókészlet és lelkület

183

Nyelvfilozófia

Bakonyi István: Languages for Specific Purposes - Motivation - Business Russian

194

Bárdos Jenő: Az idegen nyelvi mérés és értékelés multidiszciplináris háttere

198

B. Fejes Katalin: On Linguistic Research into Educational Texts

209

Budai László: Egy nyelvpedagógiai perspektívájú valenciaelemzés metodológiája

213

Galgóczi Lászlóné: Anyanyelvi nevelés: kommunikációs képességek fejlesztése a kisiskolás korban

227

Gömöry Kornélia: Az Orosz nyelv kezdőknek 2. lexikai anyagának elemzése

232

Mihalovicsné Lengyel Alojzia: Impressziótöredékek Lengyel Imre műveinek olvasása közben

236

Tóth Mariann: A vizuális kommunikáció szerepe az iskolaelőkészítésben

240

Vajnai János: Az Orosz nyelv kezdőknek című segédanyag metodikai koncepciói

246

Nyelvpolitika

Czeglédi Sándor: Down to Earth: The National Defense Education Act of 1958 as a Turning Point in Federal Involvement in Education

249

Gombos József: A finnugor nyelvrokonság tényére alapozó szimbolikus történelmi párhuzamok (Avagy a csillagválasztás romantikája és az ökrösszekér valósága)

257

Pintér Márta: Nemzet, kultúra és nyelv a 19. század végi Írországban

266

Szilágyi Anikó: Die Ungarndeutschen als Sprachinselgemeinschaft

274

Szóka Bernadett: Kétnyelvűség a svájci Ticino kantonban

284

Udvari István: The Rusyns - an East Slavic People

288

Nyelvtörténet

Galgóczi László: A nyelvi agresszió diakron formái (Szidalmak)

296

Udvari István: Printed Socage Tenure Regulations of Maria Theresa in the languages of the South Slavic peoples of Hungarian Kingdom

302

Országismeret

Konczosné Szombathelyi Márta: Attitűdvizsgálat kultúrák találkozásában

320

 
2 800 Ft

Terméksorrend: